နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ

နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ

● ISO 9001, ISO14001, ISO45001
● ဓာတ်ခွဲခန်းအသိအမှတ်ပြု ISO17025
● အတိုင်းအတာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ ISO10012
● KEMA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
● UL လက်မှတ်များ
● STS အောင်လက်မှတ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်မှု
● MID B+D ခွင့်ပြုချက်
● DLMS / COSEM အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
● PRIME မဟာမိတ်အဖွဲ့
● G3 မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်
● Wi SUN မဟာမိတ်အဖွဲ့
● CMMI ရင့်ကျက်မှု အဆင့် 3
● RoHS လက်မှတ်

certifications (1)
certifications (11)
certifications (10)
certifications (8)
certifications (6)
certifications (7)
certifications (12)
certifications (13)
certifications (15)
certifications (5)
certifications (16)
certifications (2)
certifications (4)
certifications (3)
certifications (9)
certifications (14)